Privacy en voorwaarden Ticketservice

Deze website wordt beheerd door LST-JDA (Dries De Ruyter).    Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het online verkoops- en privacybeleid van JDA TICKETSERVICE, zoals dat hieronder uiteen wordt gezet.  Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

Deze website bevat links naar sites van derden.  JDA TICKETSERVICE heeft geen enkele controle op deze sites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud, hun werking en hun praktijken, ook niet op het vlak van hun privacybeleid.

Wanneer andere websites een link bevatten naar de website van JDA TICKETSERVICE, dan betekent dit niet dat we deze sites aanbevelen of dat we de meningen die daar geuit worden bijtreden.

Alle teksten, afbeeldingen en foto's op onze site zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toelating van JDA TICKETSERVICE gebruikt worden, voor eender welke doeleinden.

Online reserveren en algemene verkoopsvoorwaarden

JDA TICKETSERVICE heeft een eigen ticketservice en treedt enkel op als technologieverschaffer die de transactie tussen de ticketbesteller (hierna de 'koper' genoemd) en de ticketaanbieder (hierna de 'organisator' genoemd) faciliteert.

Deze algemene voorwaarden beheersen de ticketverkoop, de totstandkoming van bijhorende overeenkomst en de wederzijdse rechten en plichten van KOPER/BEZOEKER, TICKETVERKOPER en ORGANISATOR van de evenementen (verder “FESTIVAL” genoemd), bovenop de globale verkoopsvoorwaarden hieronder beschikbaar.

Met de KOPER/BEZOEKER wordt in de eerste plaats bedoeld de persoon op wiens naam een ticket wordt gereserveerd en/of wordt aangekocht en/of de persoon die het FESTIVAL bezoekt. Met de TICKETVERDELER wordt bedoeld JDA TICKETSERVICE, Molenstraat 1D, 8640 Oost-Vleteren. Met de ORGANISATOR wordt bedoeld diegene die het evenement organiseert.
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die tot stand komt ingevolge de reservering van één of meerdere tickets voor het FESTIVAL.De KOPER/BEZOEKER die één of meerdere tickets reserveert, erkent expliciet deze algemene voorwaarden integraal te hebben gelezen en aanvaard.

Reserveringsmodaliteiten

Elke reservering gebeurt pas na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom.
Het aanbod tot reservering is van kracht in de mate dat de vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd.
Deze termijn zal zeer streng toegepast worden bij de naderende uitverkoop van een evenement of van een prijscategorie binnen een evenement.
De TICKETVERDELER heeft het recht om dit aanbod, zelfs ingeval van laattijdige betaling, toch door een reservering te laten volgen indien de voorraad beschikbare tickets van een prijscategorie dit toelaat.
De service- en administratiekosten zijn in ieder geval definitief verworven door de TICKETVERDELER.
Alle btw en taksen zijn ten laste van de KOPER/BEZOEKER.
De persoon of firma die de reservering doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de reservering, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.
Het verzakingsrecht is niet van toepassing gezien de dienst, c.q. de reservering van de tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Eigendom en doorverkoopverbod


Elke vorm van namaak (inclusief doch niet uitsluitend nadruk of nabootsing), onder welke vorm dan ook en met behulp van om het even welk procédé, is strikt verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden.
Tickets mogen niet doorverkocht worden. De tickets die worden doorverkocht, geven geen recht op toegang tot het FESTIVAL. De ORGANISATOR en/of de TICKETVERDELER behoudt zich tevens het recht voor om tickets te annuleren zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets te koop worden aangeboden. De kosten als gevolg van de annulering zullen worden verhaald op de KOPER/BEZOEKER.
Tickets mogen niet voor commerciële of promotionele doeleinden gebruikt of aan derden verschaft worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de TICKETVERDELER of de ORGANISATOR.
Identiteitscontrole van de KOPER/BEZOEKER door de ORGANISATOR of de TICKETVERDELER is ten allen tijde mogelijk.
Enkel de eerste aanbieder van het originele ticket wordt toegang verleend tot het FESTIVAL. De houder van gekopieerde tickets zal bijgevolg de toegang worden geweigerd aangezien een unieke barcode op de tickets werd gedrukt en deze maar éénmaal kunnen gevalideerd worden.

 

Aansprakelijkheid


De inrichting van het FESTIVAL (waaronder doch niet uitsluitend de samensteling van het programma, datum en plaats van de verschillende optredens, etc.) behoort tot de verantwoordelijkheid van de ORGANISATOR met uitsluiting van de TICKETVERDELER die slechts aansprakelijk is voor de ticketverkoop en de afhandeling ervan.
Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket.
Aansprakelijkheid van de ORGANISATOR ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
Tickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement.

Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de KOPER/BEZOEKER en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.

 

Overige rechten, plichten en aansprakelijkheden van de KOPER/BEZOEKER en ORGANISATOR van het FESTIVAL

Het is de KOPER/BEZOEKER niet toegestaan om professionele foto-, film-, opname-apparatuur, alcoholhoudende dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens of scherpe voorwerpen mee te nemen op het festivalterrein. Ook is het om veiligheidsredenen niet mogelijk om bankjes, (klap)stoelen en paraplu’s mee te nemen. Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging.

Het maken van vuur is uitdrukkelijk verboden.

Betreding van het festivalterrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de ORGANISATOR of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.

Er worden mogelijks film- of tv-opnames gemaakt tijdens het FESTIVAL. De kans bestaat dat de KOPER/BEZOEKER wordt gefilmd.

De ORGANISATOR en/of TICKETVERDELER behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger op ieder ogenblik te verifiëren.

De artiesten, de ORGANISATOR en haar mede-organisatoren, de NMBS en De Lijn kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.

Het is uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de ORGANISATOR. Behoudens schriftelijke toestemming van de ORGANISATOR is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het FESTIVAL zelf of de aantredende artiesten strikt verboden.

 

Betwistingen


Betwistingen omtrent bestellingen dienen aan de TICKETVERDELER per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt ten laatste acht dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling.
Deze algemene voorwaarden (en eventuele betwistingen dienaangaande) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.
Eventuele geschillen betreffende deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform de bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek.

 

Algemene voorwaarden

 

Tenzij het schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt bepaald, zal elke ticketverkoop gebonden zijn aan de hierna vermelde algemene voorwaarden: 
Artikel 1
Onder de (aan)koper verstaat men de klant of persoon die voor de aankoop van zijn toegangsticket van een evenement beroep doet op de diensten van JDA TICKETSERVICE, die hierna genoemd wordt als leverancier. De organisator is de verantwoordelijke van het evenement die aan de leverancier de opdracht heeft toevertrouwd om het geheel of een deel van de toegangsbiljetten te verkopen en te verdelen.
 
Artikel 2
De verantwoordelijkheid van de leverancier ten opzichte van de koper beperkt zich uitsluitend tot zijn rol van dienstverlener. Hij kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor een aanpassing/wijziging die beslist of doorgegeven werd door de organisator. In geval van annulering of verplaatsing van de voorstelling zal de eventuele terugbetaling van tickets of de zending van nieuwe tickets uitsluitend ten laste van de organisator zijn.
 
Artikel 3
Mits uitzondering via bijzondere voorwaarden bepaald in de wet of in deze verkoopsvoorwaarden, zullen de gekochte biljetten niet kunnen terugbetaald noch geruild worden.
 
Procedure voor reservatie
 
Artikel 4
De leverancier stuurt de tickets pas na ontvangst van het geheel van het totale bedrag van de reservering (prijzen van de kaartjes, reserveringskosten, BTW en andere verplichte belastingen) naar de koper toe, meestal via elektronische wijze, tenzij anders werd aangegeven.
 
Artikel 5
Mits uitzondering heeft de koper op het moment van de reservering de keuze uit een gewone postzending en een beveiligde koerierzending, van welke de kosten volledig ten zijne laste zijn. In het geval van een gewone postzending zal de koper geen enkele vergoeding kunnen eisen bij verlies van de tickets tijdens de verzendprocedure. Om meer veiligheid te garanderen, kan de organisator beslissen om de verzending via koerierdienst te verplichten. Normaliter geschiedt de verzending van de tickets per email. De leverancier kan niet verantwoordelijk gesteld worden mochten de tickets verloren gegaan zijn of via SPAM van de klant niet ontvangen werden. De klant dient het nodige te doen teneinde dit probleem te vermijden en dient alsdusdanig een geldig en officieel en verifieerbaar emailadres te gebruiken.
 
Artikel 6
De koper is verplicht om de betalingstermijn te eerbiedigen dat hem op het moment van de reservering zal meegedeeld worden. Indien deze termijn niet wordt nageleefd zullen de tickets terug in verkoop gesteld worden zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding.
 
Artikel 7
Wanneer de termijn te kort is om de tickets naar de koper te kunnen versturen zal deze zijn tickets ter plaatse kunnen afhalen op de dag van de voorstelling aan het voorziene loket op de plaats van het evenement. De niet afgehaalde en/of niet gebruikte biljetten zullen niet geruild noch terugbetaald worden.
 
Wettelijke bepalingen
 
Artikel 8
Zoals voorzien door de wet, beschikt de koper na bestelling over een periode van 14 dagen om de aankoop te annuleren of een fout in de bestelling door te geven. De koper kan dit enkel melden via aangetekende zending en enkel voor zolang dit ten laatste 7 dagen voor het evenement gebeurt. Als deze termijn overschreden wordt, wordt de reservering als definitief beschouwd. In geval van annulering behoudt de leverancier zich het recht om aan de koper de administratieve kosten en kosten van zending terug te eisen.
Opgelet: dit artikel is niet van toepassing voor e-tickets. E-tickets zijn niet terugbetaalbaar nog omwisselbaar.
 
Artikel 9
De natuurlijke of niet-natuurlijke persoon namens wie de reservering wordt uitgevoerd zal als enige verantwoordelijke beschouwd worden voor deze reservering en de betaling ervan.
 
Artikel 10
Rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake artistieke en industriële eigendom, zullen alle modellen van het ticket, grafische ontwerpen en informaticasoftware die door de leverancier werd ontwikkeld, zijn enig eigendom blijven en mogen in geen enkel geval herbruikt of nagemaakt worden.
 
Artikel 11
De informatie die door de leverancier op het moment van de reservering wordt verzameld, kan voor promotiedoeleinden worden gebruikt of toevertrouwd worden aan derden mits uitzondering van een tegengesteld verzoek van de koper dat per aangetekend schrijven is verstuurd.
 
Artikel 12
Elke onenigheid valt onder bevoegdheid van de rechtspraak van het arrondissement van Ieper.
 
Artikel 13
- Het e-ticket is uitsluitend geldig als het afgedrukt werd op een A4 blad van wit papier, aan beide zijden onbedrukt, zonder wijziging van de grootte van het drukken in portretformaat (verticaal), met een inkjet of een laserprinter;
Geen enkele andere support (electronisch, pc scherm, scherm van een laptop...) wordt aanvaard.
- De tickets moeten in goede kwaliteit afgedrukt zijn. Gedeeltelijk afgedrukte, vuile, beschadigde of onleesbare tickets worden niet aanvaard en worden als ongeldig beschouwd. Bij slechte printkwaliteit moet u uw gecodeerde ticket opnieuw afdrukken in goede kwaliteit. Om uw ticket opnieuw af te drukken surft u naar de JDA-ticketservice website (via http://www.jda.be of rechtstreeks via http://www.jda.be.tickets) en dient u zich aan te melden. U kan daarna een historiek opvragen van uw bestellingen en uw betaalde tickets opnieuw opvragen en afdrukken. . JDA-TICKETSERVICE wijst elke verantwoordelijkheid af voor onregelmatigheden bij het afdrukken van uw tickets.
 
Wat zijn de gebruiksvoorwaarden en de geldigheidsvoorwaarden bij een e-ticket?
- Het ticket is niet inwisselbaar noch terugbetaalbaar. Het is persoonlijk en mag niet doorverkocht worden. Bij de controle aan de ingang van de plaats van het evenement kan u gevraagd worden om een officieel en geldig identiteitsbewijs met foto te tonen, om de koper van de tickets te identificeren (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning).
- Dit gecodeerde ticket is uitsluitend geldig voor de plaats, de voorstelling, de datum en het tijdstip die erop vermeld staan. In alle andere gevallen is het ticket niet geldig.
- U moet uw ticket gedurende uw volledige verblijf op de plaats van het evenement bijhouden.
 
In geval van verlies of diefstal wijst JDA-TICKETSERVICE elke verantwoordelijkheid af voor elk onrechtmatig gebruik van het ticket.
 
Artikel 14
De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart zich hierbij akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.