JDA-LST

Just Dynamic Audio

Verhuurcondities

Indien prijzen vermeld werden dan zijn dit dagprijzen in EURO, excl. BTW, tenzij anders aangegeven. Zie hieronder voor de coëfficiententabel.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Just Dynamic Audio - Dries De Ruyter

Bij huuraanvraag, zowel telefonisch als schriftelijk, via de website www.jda.be of via mail gaat men automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Afwijkingen daarvan zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk en voorafgaandelijk worden overeengekomen.

Huurperiode

De gehuurde goederen worden gehuurd voor een periode van één dag of een veelvoud daarvan. De vooraf bepaalde huurperiode dient door de huurder gerespecteerd te worden; hij kan zich niet op stilzwijgende verlenging beroepen. Van zodra de huurtijd beëindigd is, wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn bij het laattijdige terug bezorgen van het gehuurde materiaal. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde materiaal te laten terughalen, zonder beroep op een rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn volledig ten laste van de huurder. Bij afhaalverhuur wordt een datum van ophaling en terugbrengen overeengekomen. 2 transportdagen voor gebruik en 2 transportdagen na gebruik kunnen worden toegestaan. In het geval van plaatsing door JUST DYNAMIC AUDIO wordt in samenspraak met de huurder het moment van levering een datum en uur afgesproken voor ophaling. De huurder dient er garant voor te staan dat JUST DYNAMIC AUDIO toegang heeft tot de locatie tijdens de levering en ophaling; bij gebrek hieraan worden bijkomende kosten op de huurder verhaald. Indien de gehuurde goederen laattijdig worden ingeleverd (in het geval van afhaling door de huurder), of indien de locatie bij de terug ophaling door JUST DYNAMIC AUDIO niet toegankelijk is of indien het JUST DYNAMIC AUDIO op de locatie niet mogelijk gemaakt wordt alle materialen terug op te halen (in het geval van plaatsing door JUST DYNAMIC AUDIO), is een vergoeding verschuldigd van 50% van de dagprijs voor de eerste week en de dagprijs per bijkomende week. Dit bovenop de normale huurprijs voor de extra periode en bovenop de extra kosten die JUST DYNAMIC AUDIO dient te maken door te vertraging. Wanneer de goederen buiten gebruik blijken door beschadigingen toegebracht in de loop van de verhuring is eveneens voormelde vergoeding ten laste van de huurder ten tijde van de herstelling. Bij grote schade, volledig defect toestel en economisch onverantwoordelijke herstelling wordt aan de huurder de nieuwprijs van het toestel aangerekend op dit moment. Indien het gehuurde goed niet langer beschikbaar is wordt een evenwaardig toestel aangerekend. Dit ongeacht de staat en leeftijd van het gehuurde goed.

Huurprijzen

De in onze verhuurcatalogi, website of andere media vermelde huurprijzen zijn zonder levering (tenzij uitdrukkelijk vermeld), zijn indicatief en verbinden ons onder geen beding. De actuele verhuurcatalogus of prijsvermeldingen op andere media vervangen steeds alle voorgaande.

Huurder

De huurder is steeds in persoonlijke naam verantwoordelijk. Bij verhuur is de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de veiligheid en het correct gebruik van het materiaal. De huurder zorgt ervoor dat het materiaal voldoende afgeschermd is van de aanwezigen en natuurelementen. De huurder gaat akkoord alle kosten te betalen in geval van schade aangebracht door hemzelf of door derden. De huurder zorgt voor de nodige verzekeringen (B.A., brand- & stromschade, all-risk,...) De verhuurder gaat er van uit dat de huurder met kennis van zake apparatuur huurt en perfect weet hoe deze functioneert. Indien de huurder namens een rechtspersoon of een vereniging een huurovereenkomst afsluit is deze zelf aansprakelijk voor de overeenkomst en voor eventuele schades of diefstallen.

Betaling

Alle betalingen gebeuren bij afhaling of levering, contant zonder korting. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum. Factuurklachten kunnen echter nooit reden zijn van laattijdige of gedeeltelijke betaling, noch van opschorting van de vermelde kredietbeperking. Door het niet betalen van een rekening op haar vervaldag, wordt zonder enige verwittiging een bijkomende administratieve kost aangerekend van 15% met een minimum van 124 EURO en een maximum van 2.500 EURO, aangevuld met verwijlinteresten van 1% op maandbasis, vermeerderd met alle deurwaarders en gerechtskosten. Bovendien worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de toegestane betalingsvoorwaarden.

Ontvangstname van de goederen

Gehuurde goederen moeten, bij ontvangstname door de huurder, in onze aanwezigheid worden nagezien. Van eventuele, op dat ogenblik bestaande, schade of tekortkomingen zal melding gemaakt worden op de afhaal- of afleveringsbon. Indien de huurder geen nazicht uitvoert, dan worden de goederen vermoed in perfecte staat te zijn ontvangen. Aanvaarding van de gehuurde materialen houdt dan ook de bevestiging van de goede staat van het gehuurde in. Elke melding van schade aangebracht aan het gehuurde materiaal, door de huurder of door derden, na de in ontvangstname door de huurder (ook tijdens het transport) is ten laste van de huurder. De huurder draagt tijdens de huurperiode de volledige verantwoordelijkheid en risico voor het gehuurde materiaal. In geval van schade aan het gehuurde materiaal zal de huurder de door ons opgegeven herstellings- of vervangingskosten aanvaarden.

Gebruik

De huurder wordt verondersteld de toepassingsmogelijkheden en de juiste aansluit- en gebruikswijze van de gehuurde materialen te kennen. De huurder gaat akkoord dat JUST DYNAMIC AUDIO geenszins aansprakelijk en derhalve niet gehouden is tot enige schadevergoeding in geval van schade of ongeval door verkeerde aansluiting of verkeerd gebruik van de gehuurde materialen of geluidsoverlast. Dit kan evenmin reden zijn voor niet of gedeeltelijke betaling van de factuur. Uitleg in verband met de gehuurde materialen kan gevraagd worden bij afhaling of levering.

Elektrische voorschriften

In navolging van het vorige punt (Gebruik), dient de huurder zich er steeds van te vergewissen dat de elektriciteitsvoorzieningen voldoen aan de wettelijk normen en geschikt zijn voor de gehuurde elektrische toestellen. Elektriciteitspannes, overbelasting van het net, of schade erdoor veroorzaakt zijn dan ook ten laste van de huurder.

Schade en verlies

Schade aan gehuurde goederen wordt uitsluitend aan de huurder gefactureerd, die deze dan ook onverwijld dient te vergoeden, ongeacht diens mogelijke aanspraken ten overstaan van derden. Materiaal dat onherstelbaar beschadigd is, wordt gedurende 8 dagen na vaststelling van de schade beschikbaar gehouden, daarna wordt het verwijderd. Materiaal dat herstelbaar beschadigd is, blijft 48 uur na vaststelling van de schade voor inspectie beschikbaar, daarna wordt het hersteld. In geval van verlies of onherstelbare schade van gehuurd materiaal wordt dit aan de huurder gefactureerd voor een bedrag dat overeenstemt met de aankoopprijs op het ogenblik van het verlies van hetzelfde materiaal. De verhuurder factureert door het tijdelijk niet meer kunnen verhuren van het betreffend materiaal, per week gerekend a rato van 2 x daghuurprijs, en dit voor de periode startend aan het einde van de initiële huurperiode en eindigend op betalingsdag van de schadefactuur.

Annulatie

Bij eventuele annulatie per aangetekend schrijven van de bestelling kan de verhuurder naar eigen goeddunken ofwel de bestelling tot afname dwingen met volledige betaling van de facturatieprijs, ofwel het voorschot behouden ten titel van schadeloosstelling, en dit zonder voorafgaandelijke verwittiging aan de in gebreke geblevene.

Aansprakelijkheid van de verhuurder

De huurder wordt geadviseerd de apparatuur te beproeven alvorens deze in gebruik te nemen. In geval apparatuur niet functioneert, is de verhuurder slechts gehouden vervangende apparatuur aan de huurder ter beschikking te stellen voor zover deze beschikbaar is. Alle gevallen waarbij de verhuurder omwille van redenen buiten zijn wil niet tijdig kan leveren en alle gevallen van overmacht die de huur zouden belemmeren of schorsen, ontlasten de verhuurder van elke verbintenis en verantwoordelijkheid.

Eigendomrecht

De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij geen eigenaar is van het gehuurde materiaal en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of omschreven tijdstip strafbaar is.

Betwisting

Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze woonplaats, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg van ons arrondissement, naargelang het geval. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant. Van die rechtsbevoegdheidsclausule van de rechtbanken kan slechts door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken.

Prijzen en coëfficienten

Periode Coëfficient
1 dag 1x dagprijs
2 dagen (weekend) 1,5x dagprijs
3 tem 7 dagen (week) 2x dagprijs
8 tem 14 dagen (2 weken) 3x dagprijs
Langere periodes op aanvraag

Nieuws

2013-04-25

JDA Tickerservice online

Een gloednieuwe service van JDA.... JDA-TICKETSERVICE. Als organisator van een evenement een zorg minder ! Geen gedoe meer voor het drukken en het organiseren van de kaartenverkoop.  JDA-TICKETSERVICE neemt de verwerking van uw tickets voor uw evenement voor haar rekening en dit van de bestelling, de verwerking van de betalingen, de electronische verzending van de tickets tot het inscannen v...

U bevindt zich hier: Home Verhuur Voorwaarden

Partners

43 crown logo BSS logo
images jbl-logo-457252
 Pioneer logo  robe logo 158x94
 RodecLogo2  roland-logo
Sennheiser logo Shure-LOGO

Evenementen

September 2018
M D W D V Z Z
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30